De Rotterdamse haven heeft een overschot aan warmte. Deze warmte komt vrij bij industriële processen en kan ter plaatse vaak niet nuttig toegepast worden. Daarom wordt deze warmte regelmatig geloosd via het oppervlaktewater en via schoorstenen. Warmtebedrijf Rotterdam geeft deze havenwarmte een duurzaam doel.

Nieuw warmtetransportnetwerk

Door het warmtetransportnetwerk van Warmtebedrijf Rotterdam zijn zij de schakel geworden tussen het aanbod van warmte uit de Rotterdamse haven en de vraag naar warmte in Rotterdam en omgeving. Warmtebedrijf Rotterdam koopt havenwarmte van de bedrijven die dit beschikbaar hebben, transporteert deze en verkoopt havenwarmte aan bedrijven met een vraag naar warmte.

Warmtetransportnetwerk

Leveranciers van havenwarmte

De industrie in de Rotterdamse haven is de ‘leverancier’ van havenwarmte. Samen met deze leverancier creëert Warmtebedrijf Rotterdam waarde door de havenwarmte een nieuwe toepassing te geven. Door havenwarmte aan Warmtebedrijf Rotterdam te leveren stijgt de energie-efficiency van de leverancier: het energetisch rendement gaat immers omhoog.

Havenwarmte inzetten

De industrie in de Rotterdamse haven gebruikt de havenwarmte die door Warmtebedrijf Rotterdam wordt geleverd voor de verwarming en koeling van gebouwen en voor industriële processen. Warmtebedrijf Rotterdam levert tevens havenwarmte aan de exploitanten van de stadsverwarmingsnetten van Rotterdam. Deze afnemers gebruiken hierdoor minder fossiele brandstoffen. Een direct resultaat is een emissiereductie van broeikasgassen als CO2 (koolstofdioxide) en NOx (stikstofoxiden). Dat betekent een aanzienlijke verbetering van de lokale luchtkwaliteit.

Warmtebedrijf Rotterdam

Het leveren en afnemen van havenwarmte biedt veel mogelijkheden voor de Rotterdamse industrie. Warmtebedrijf Rotterdam stemt, in samenwerking met leveranciers en afnemers, vraag en aanbod op elkaar af door middel van een compleet en passend pakket.